Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương

Danh sách các sở y tế trực thuộc trung ương, của các tỉnh, thành, gồm địa chỉ, số điện thoại, email …